FJORDVANGEN BARNEHAGE
natur, teater, miljø, trivsel, musikk

Logg på

VEDTEKTER FOR FJORDVANGEN ANDELSLAG BA OG FJORDVANGEN BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR FJORDVANGEN BARNEHAGE SA

Revidert den 10.februar 2015.

 § 1 Navn og Formål:

Lagets navn er Fjordvangen Barnehage SA. Lagets formål er å eie og drive Fjordvangen Barnehage i Nesodden kommune. Barnehagen bygger sin virksomhet på samvirkeprinsippene. Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Eventuelle overskudd skal derfor tilfalle barnehagen for videre drift.

 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.   

 Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

 Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. 

 Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter for barnehagevirksomhet.         

 

§ 2 Arealutnytting
Barnehagens norm for arealutnytting er 4,0 kvm. leke- og oppholdsareal for barn i aldersgruppen 3-6 år og 5,5 kvm. for barn i aldersgruppen 0-3 år.

 

§ 3 Medlemmer:
Medlemskap oppnås ved tildelt barnehageplass, og forutsetter innbetaling av andel på kr 2.500,- ved aksept av plass. Dersom andelen ikke innbetales innen fristen, mister man plassen. Det utstedes en andel pr. barn.

§ 3.1 Kjøp av andeler:
Fjordvangen Barnehage SA kan kjøpe andeler i laget. Egeneide andeler skal disponeres av ansatte i barnehagen.

 

§ 4 Oppsigelse av andel (utmelding): 
Andel kan skriftlig sies opp og kreves innløst med 3 måneders varsel og medfører at barnet mister barnehageplassen. Andelsinnskuddet utbetales ved utløpet av oppsigelsestiden. Oppsigelsesfristen kan fravikes dersom ny andelshaver kan overta plassen umiddelbart. 
Andeler som sies opp i månedene januar eller februar, med virkning fra 1. Mai eller 1. Juni må foreldrebetaling skje ut juni måned, dette for å sikre en forsvarlig økonomisk drift av barnehagen.

 

§ 5 Omsetning av andel:
Andelen kan ikke omsettes, men kan kreves innløst jfr. § 3

 

§ 6 Opptak av barn:
Fjordvangen Barnehage er åpen for barn i alderen 11 måneder og frem til skolestart. Barnehagens opptakskrets er Nesodden Kommune. Ved opptak av barn legges vekt på følgende kriterier i prioritert rekkefølge: 

1) Barn som etter sakkyndig vurdering har nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og § 4-4 annet og fjerde ledd har prioritet ved opptak, jf. Lov om barnehager § 13.
2) Barnehagen skal ha en hensiktsmessig sammensetning m.h.t alder og kjønn som sikrer forsvarlig drift.
3) Barn av ansatte i barnehagen etter retningslinjer fastsatt av eierstyret.
4) Barn av representanter i eierstyret.
5) Søsken av barn eller barn som tilhører samme husstand som barn, som går i barnehagen. 
6) Barn av familier bosatt i Fjordvangen området.
7) Barn fra Nesodden Kommune, med prioritet innenfor Berger Skolekrets.
8) Barn fra andre kommuner.

 - Står flere søkere likt etter denne prioritering, skal det foretas loddtrekning. Det kan søkes om halv plass, men det er en forutsetning at den andre halvdelen blir fullt utnyttet av andre, slik at det til sammen utgjør en hel plass. 


Den som er tildelt full plass får beholde den til utgangen av juli måned før skolestart.
Halv plass forutsetter hele dager (2/3 dager pr. uke) og beholdes for et barnehageår om gangen. Dersom en halv plass sies opp, og ingen andre søker halv plass vil den gjenværende halve plassen ha rett til full plass.

 

§ 7 Foreldrebetaling:
Foreldrebetaling er for 11 måneder i året og innbetales forskuddsvis senest den første i hver måned, unntatt juli som er betalingsfri. Eierstyret fastsetter satsene for foreldrebetalingen. Ved mer enn 30 dagers overskridelse av fristen for foreldrebetaling, kan andelshaveren omgående miste plassen og andelsinnskuddet. Andelen tilfaller barnehagen og tildeles videre etter gjeldende opptakskriterier. Tilsvarende gjelder ved eventuelle andre former for vesentlig mislighold av de plikter man har som andelshaver.

 

§ 8 Åpningstid og ferie:
Barnehagen er åpen fra kl. 7.00 til kl. 17.00, mandag til fredag. Barna skal leveres og hentes innenfor den fastsatte åpningstid. Gjentatte brudd på dette kan bli ansett som vesentlig mislighold av andelshavers plikter. Dersom barn hentes etter stengetid belastes foreldrene med de nødvendige utgifter til overtid for personalet. Eierstyret vedtar satsene på dette.

Barnehagen er stengt på bevegelige helligdager og påskeuken og romjulen har barnehagen åpent mellom kl. 8.00 – 16.00, onsdag før skjærtorsdag holdes stengt. Det er avsatt fem planleggingsdager for de ansatte pr. barnehageår. Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av året. Det anbefales at barna har minst 3 uker sammenhengende sommerferie. Foreldre/foresatte skal innen 30. april gi beskjed om når barna skal ha sommerferie. Eventuelt stenging deler av sommerferien vedtas av eierstyret.

§ 9 Rettslig disposisjonsevne:
Ansvar for gjeld. Laget er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Det enkelte medlem svarer bare med verdien av sin innbetalte andel. 

§ 10 Årsmøte:
Årsmøtet er lagets øverste organ. Årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned. Innkalling og underretning med saksliste skal være skriftlig, og sendes medlemmene med minst 14 dagers varsel. På årsmøtet skal det føres protokoll. Eierstyret foretar innkalling og fastsetter sakslisten som bl.a. skal inneholde: 

1) Valg av møteleder 
2) Valg av to andelshavere til å underskrive protokollen 
3) Godkjenning av innkalling 
4) Godkjenning av eierstyrets årsmelding 
5) Godkjenning av regnskap og fastsetting av budsjett 
6) Valg av eierstyrets medlemmer og leder 
7) Valg av revisor 
8) Eventuelle forslag til vedtektsendringer 
9) Eventuelt forslag om oppløsning 
10) Andre saker som eierstyret ifølge vedtekter eller etter eget initiativ skal legge frem på årsmøtet, eller som er sendt inn av medlemmene. Eierstyrets forslag må være inntatt i den utsendte sakslisten. Forslag fra medlemmer må, for å kunne bli behandlet, være eierstyret i hende senest 1 uke etter utsending av innkalling.

§ 11 Ekstraordinært årsmøte:
Ekstraordinært årsmøte skal avvikles når eierstyret eller minst 1/4 av medlemmene krever det. For ekstraordinært årsmøte gjelder de samme saksbehandlingsregler som for ordinært årsmøte. Bare den eller de saker som foranlediger innkallingen kan behandles. Saken(e) må være meddelt eierstyret på forhånd og være tatt med på sakslisten.

 

§ 12 Flertallskrav:
Hver andel har én stemme. Stemme kan avgis personlig eller ved fullmektig som også må være medlem, et medlem kan ikke være fullmektig for flere enn to, og skriftlig fullmakt må medbringes. Vedtak kan treffes ved alminnelig flertall (mer enn halvparten av avgitte stemmer må stemme for). For vedtak om vedtektsendring kreves 2/3 flertall og for vedtak om oppløsning 3/4 flertall.

 

§ 13 Eierstyret: 
Eierstyret er et kontrollorgan for andelslaget/barnehagen og fungerer som barnehagens øverste organ mellom årsmøtene. Eierstyret skal ha minst fem medlemmer og velges av årsmøtet blant eierne. Representanter til styret velges for to år av gangen. Kun to styremedlemmer er på valg samtidig - dette for å sikre kontinuitet. 
Eierstyrets leder velges særskilt, for øvrig konstituerer eierstyret seg selv. Eierstyret skal drive andelslaget på beste måte, i samsvar med lagets vedtekter og årsmøtets vedtak. Eierstyret skal sørge for en betryggende regnskapsførsel og regnskapet sammen med styrets beretning skal forelegges årsmøtet. Eierstyret skal lede og føre tilsyn med at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og vedtekter samt årsmøtets beslutninger. Eierstyret har ansvar for å sende årsmelding til kommunen innen fastsatt frist, jfr. regler om statstilskudd for barnehager og fritidshjem. Eierstyret skal ivareta eiernes oppgaver, herunder: økonomistyring, internkontroll, arbeidsgiveransvar og fastsettelse av arealnorm. Eierstyret holder møter når det anses nødvendig av eierstyrets leder, eller av et medlem i eierstyret eller av samarbeidsutvalget. Leder foretar innkallingen til eierstyremøtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for. Over styremøtene skrives protokoll som godkjennes av medlemmene. Eierstyret fastsetter til enhver tid de månedlige satser som skal betales for å ha barn i barnehagen. Eierstyret fastsetter instruks for styrer og øvrig personale.

 

§ 14 Styrer/personale:
Barnehagens styrer ansettes av eierstyret. Styrer er barnehagens daglige administrative og pedagogiske leder. Styrer har ansvar for utøving av internkontroll etter gjeldende lover og forskrifter. Øvrig personale ansettes av eierstyret etter innstilling fra styrer. Styrer har ansvar for og myndighet til å ta opp barn ved hovedopptaket og i løpet av barnehageåret.

§ 15 Samarbeidsutvalg:
Samarbeidsutvalget skal sikre og fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. Samarbeidsutvalget skal bestå av 6 medlemmer: 2 valgt av og blant de ansatte, 2 valgt av og blant foreldrerådet og to valgt av og blant eierstyret i Andelslaget. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Representanter fra foreldreråd og ansatte velges for 1 år om gangen. Eierstyret fastsetter funksjonstiden for eierstyrerepresentantene. Styrer har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Samarbeidsutvalget holder møter når det anses nødvendig av samarbeidsutvalgets leder, eller av et medlem av samarbeidsutvalget eller av styrer. Leder foretar innkallingen til samarbeidsutvalgsmøtet. Møtet holdes innen 14 dager etter at leder har mottatt anmodningen. Ved stemmelikhet gjelder det som leder har stemt for. Departementets fastsatte "Rammeplan for barnehager" skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver. Samarbeidsutvalget behandler bl.a. årsplanen for den pedagogiske virksomheten i barnehagen. Årsplanen skal bygge på Departementets rammeplan og avspeile vedtektenes formål. Samarbeidsutvalget er underlagt eierstyret.

§ 16 Foreldreråd:
Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til samtlige barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen. Foreldrerådet kan be om å få seg forelagt saker av viktighet for foreldrenes forhold til barnehagen. Foreldrerådet har rett til å uttale seg i slike saker før en avgjørelse blir tatt. Foreldrerådets leder innkaller til og leder møter i foreldrerådet. Innkalling til foreldrerådsmøter skjer med 14 dagers varsel, saksliste skal fremlegges ved innkallingen. Ved avstemming i foreldrerådet gis en stemme for hvert barn det svares for av de fremmøtte. Foreldrerådet velger 2 representanter til samarbeidsutvalget.

 

§ 17 Revisor:
Andelslaget skal ha revisor. Revisor skal påse at regnskapet blir ført forsvarlig og i samsvar med god regnskapsskikk. Revisor velges på årsmøte for ett år av gangen.

 

§ 18 Internkontroll:
Rutiner for internkontroll utarbeides av eierstyret sammen med styrer og skal omfatte helse, miljø og sikkerhet.

 

§ 19 Eksklusjon:
Medlem som overtrer vedtektene eller lovlig fattede årsmøte- og styrevedtak, skal første gang gis en skriftlig advarsel av styret. Ved gjentatte overskridelser, eller hvis overtredelsen er særlig grov, kan eierstyret med alminnelig flertall (mer enn 1/2 av stemmene) ekskludere medlemmet. 

§ 20 Taushetsplikt:
For virksomhet som omfattes av disse vedtektene, gjelder etter § 21 i Lov om barnehager reglene om taushetsplikt i forvaltningslovens §§ 13 til 13 f tilsvarende, og Lov om barnehager, §§ 22 og 23.

§ 21 Oppløsning:
Ved avvikling skal lagets gjeld først dekkes. Deretter skal andeler utbetales. Blir det midler til overs, skal disse tilfalle en annen samvirkebarnehage primært i samme skolekrets og i henhold til avviklingsstyrets valg og beslutning. Denne bestemmelse kan ikke endres uten samtykke fra Nesodden kommune.

 

§22 Dugnadsarbeid
Medlemmene skal gjennomføre dugnadsarbeid. Antall timer obligatorisk dugnadsarbeid er begrenset oppad til 10 timer hvert barnehageår per barn. Dugnadsarbeid utover 5 timer hvert barnehageår per barn besluttes av eierstyret og informeres om til medlemmene innen utløpet av september måned det aktuelle barnehageår. Arbeid som naturlig faller inn under personalets oppgaver skal ikke gjøres av medlemmene gjennom dugnadsarbeid. Det skal føres oversikt over antall dugnadstimer hvert enkelt medlem bidrar med hvert år. Eierstyret kan fritt beslutte at andre oppgaver enn normale dugnadsaktiviteter skal regnes som dugnad, herunder styre- og komitémøter. Medlemmene kan kjøpe seg fri fra dugnad på forhånd med et beløp per time dugnadsarbeid fastsatt av årsmøtet, for tiden NOK 200 per time. Dette beløpet kan etter eierstyrets beslutning også innkreves av medlemmene per time unnlatt oppmøte på dugnad.

 

§ 23 Signatur
Lagets foretaksnavn tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

-

Copyrights 2013 - fj-barn@online.no - tlf. 66963204            Web og CMS fra Datafalken